Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása a Devecseri Agrokémiai Kft által végzett adatkezelésekről. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, a személyes adatokkal kapcsolatos alapfogalmakat az Adatvédelmi fogalomtárból ismerheti meg. 

A Devecseri Agrokémiai Kft elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). 

A Devecseri Agrokémiai Kft és anyavállalata, a cseh AGROFERT A.S. tevékenységéről bővebb információt az ITT talál. 

Személyes adatok a Devecseri Agrokémiai Kft-ben

1) A Devecseri Agrokémiai Kft, mint adatkezelő 

A Devecseri Agrokémiai Kft üzleti alaptevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, személyes adatokat elsősorban abból a célból kezelünk, hogy szolgáltatásinkat a jogszabályoknak megfelelően nyújthassuk Önnek, illetve kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.

2) A Devecseri Agrokémiai Kft-vel kötött szerződések előkészítése és teljesítése körében felmerülő adatkezelések 

Ahhoz, hogy a Devecseri Agrokémiai Kft Önnel, mint mezőgazdasági őstermelővel, vagy egyéni vállalkozóval szerződést köthessen, szükségünk van bizonyos személyes adatokra Önről. Abban az esetben, ha a Devecseri Agrokémiai Kft szerződéses partnere nem mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó, hanem gazdasági társaság, a szerződés előkészítése és teljesítése (teljesítés ellenőrzése) céljából szükségessé válik az a Devecseri Agrokémiai Kft-vel szerződést kötő cég munkatársainak, vagy képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatainak kezelése is. 

A kezelt adatok körét minden esetben az adott szerződés egyedi sajátosságai határozzák meg, de általánosságban elmondható, hogy ezekben az esetben Önről a nevét, lakcímét/székhelyét, telefon illetve faxszámát, e-mail címét, adóazonosító jelét/adószámát, valamint a szerződés formanyomtatványán szereplő további adatokat kezeljük (ilyen lehet például a születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítószám, pénzforgalmi jelzőszám, szerződésben rögzített termőföld helyrajzi száma, területe, MEPAR blokkazonosító kód, táblaszám, termesztett növény, őstermelői illetve egyéni vállalkozási igazolvány száma, cégjegyzékszáma, családi gazdaság esetén bizonyos családtagok adatai, Felír azonosító, szerződéses tanúk adatai). Az adatkezelésünk jogalapja ezekben az esetekben részint jogszabály, részint a szerződés teljesítése (ellenőrzése, esetlegesen a teljesítés kikényszerítése). A Devecseri Agrokémiai Kft a papír alapon és elektronikusan tárolt szerződéses adatokat alapesetben a polgári jogi általános elévülési szabályai szerint a szerződés teljesítésétől számított 5 évig, illetve azon határidőig őrzi, míg annak reális lehetősége fennáll, hogy a szerződéses jogviszony alanyainak bármelyike igényérvényesítéssel lép fel a másik féllel szemben. Kivételt képeznek a számviteli jogszabályok alapján készült bizonylatok és azokhoz kapcsolódó dokumentumok, amelyek őrzési ideje a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőtől számított 8 év, valamint amennyiben egyéb jogszabály a fentieknél hosszabb őrzési határidőt határoz meg, úgy ezen határidő lejárta.

3) Őrzésbiztonsági célú adatkezelések 

A Devecseri Agrokémiai Kft telephelyeit kamera- és beléptető rendszer védi (a továbbiakban: rendszer), amelyre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései adnak lehetőséget. A rendszer elemeinek telepítése és üzemeltetése a szükségesség és arányosság elvére figyelemmel történik. 

Az elektronikus megfigyelőrendszert a Devecseri Agrokémiai Kft üzemelteti. A Devecseri Agrokémiai Kft az Szvtv. 31.§. (3) bekezdése alapján felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 3 napig őrzi a képfelvételeket a rendszer szerverein. A rendszer által rögzített képfelvételeket csak a felvételen szereplő érintett személy, vagy annak meghatalmazottja, Devecseri Agrokémiai Kft ügyvezetése, telephelyvezetője, kockázatkezelője, adatvédelmi megbízottja, a vagyonőrzést végző vállalkozás ügyvezetője, jogsértés gyanúja esetén Devecseri Agrokémiai Kft által megbízott jogi képviselő, illetve hatósági eljárás esetén az illetékes hatóság munkatársai ismerhetik meg. 

A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, a felvételek felhasználásának lehetséges céljai: 

- A felvételek visszanézésére kizárólag a Devecseri Agrokémiai Kft ügyvezetése, telephelyvezetője, vagy az adatvédelmi megbízott jogosult, indokolt esetben és dokumentált módon. 

- A felvételek felhasználásának célja a Devecseri Agrokémiai Kft telephelyein tárolt értékek és adatok védelme (vagyonvédelem). 

Indokolt esetben Ön kérheti, hogy az Önről készült felvételt ne töröljük. Ön jogosult továbbá az adatvédelmi megbízotthoz fordulni, amennyiben a biztonsági megfigyelőrendszer működése álláspontja szerint az emberi méltóságát sérti. 

Az őrzésbiztonsági célú adatkezelésekről a Devecseri Agrokémiai Kft telephelyeinek belépési pontjain részletes tájékoztató érhető el az Önök számára.

4) A Devecseri Agrokémiai Kft honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés 

A Devecseri Agrokémiai Kft honlapja (www.devagro.hu) egyes szolgáltatások használata esetén – a minőség növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. Az anonim felhasználó- azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas. 

Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

5) Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése 

A Devecseri Agrokémiai Kft az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a hozzá közvetlenül-, vagy a megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat ellátó munkaerő közvetítő partneren keresztül beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából a Devecseri Agrokémiai Kft minden álláshirdetésében megadja jelen Tájékoztató elektronikus elérési útját. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön a Devecseri Agrokémiai Kft által meghirdetett állásra kíván jelentkezni, csak a pozíció betöltése kapcsán releváns személyes adatait adja meg (pl. iskolai végzettség, munkatapasztalatok) és kerülje a pozícióra való alkalmasság előzetes megítéléséhez nem feltétlenül szükséges adatok megadását (pl. életkor, lakcím, vallás). 

Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről. 

A Devecseri Agrokémiai Kft a fenti személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltéséig kezeli, a pozíció betöltéséről született döntést követően az adatokat haladéktalanul törli. Amennyiben a kiválasztási folyamat során felmerül olyan ok (pl. lehetséges későbbi együttműködés lehetősége), amely miatt indokolt lehet a további adatkezelés, az érintettet erről a Devecseri Agrokémiai Kft tájékoztatja és a további, meghatározott idejű adatkezeléshez hozzájárulását kéri.

6) Üzletfejlesztési célú adatkezelések 

A Devecseri Agrokémiai Kft üzletfejlesztési tevékenysége során potenciális üzleti partnerei adatait is kezeli, későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával vagy más hasonló módon kifejezett hozzájárulás alapján. Ezekben az esetekben a Devecseri Agrokémiai Kft az érintettekkel történő első kapcsolatfelvétel során jelen Tájékoztató megküldésével írásban is tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Amennyiben üzleti együttműködés nem jön létre, a Devecseri Agrokémiai Kft az adatok további kezeléséhez hozzájárulást kér Öntől. Ezt követően Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy az alábbi elérhetőségen kérje adatai haladéktalan törlését: 

 • Személyesen, vagy postai úton: Devecseri Agrokémiai Kft (8460 Devecser, Vasút u. 37.) 
 • Elektronikusan: agrokemia@devagro.hu 

Amennyiben Ön külön nyilatkozat formájában előzetesen hozzájárult, a Devecseri Agrokémiai Kft – a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése alapján – megkeresheti Önt közvetlen üzletszerzés célját szolgáló ajánlataival, hírleveleivel, termékismertetéseivel. A megkeresés az Ön hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően történhet postai levél útján, telefonon, sms-ben vagy e-mail üzenet formájában. Abban az esetben, ha Ön a megkeresésekhez hozzájárulását adta, de a későbbiekben mégsem szeretne több ajánlatot, hírlevelet, termékismertetést kapni a Devecseri Agrokémiai Kft-től, a hozzájáruló nyilatkozatot Ön bármikor, korlátozás nélkül és indoklási kötelezettség nélkül, ingyenesen visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

 • Személyesen, vagy postai úton: Devecseri Agrokémiai Kft (8460 Devecser, Vasút u. 37.) 
 • Elektronikusan: agrokemia@devagro.hu 

Közvetlen üzletszerzési célból a Devecseri Agrokémiai Kft az Ön által megadott elérhetőségi adatokat kezeli (név, cím, 

telefonszám, e-mail cím), a hozzájárulás végéig. 

7) A Devecseri Agrokémiai Kft mint munkáltató adatkezelései 

A Devecseri Agrokémiai Kft mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző munkatársak), valamint adott esetben a hozzátartozóik személyes adatait. A munkáltatói adatkezelésekről az érintettek külön, részletes tájékoztatást kapnak.

8) További adatkezelések 

A Devecseri Agrokémiai Kft esetenként további adatkezelést is végez, pl. nyereményjátékok vagy rendezvények szervezése esetén. Ezekben az esetekben az adatok kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapvető szabályok betartásával történik azzal a kiegészítéssel, hogy az érintettek külön, eseti tájékoztatást kapnak az adott adatkezelés részleteiről. 

Kik ismerhetik meg a Devecseri Agrokémiai Kft által kezelt személyes adatokat? 

A Devecseri Agrokémiai Kft valamennyi munkatársának titoktartási kötelezettsége van. A Devecseri Agrokémiai Kft hangsúlyt fektet arra, hogy belső szabályozás és informatikai jogosultságkezelés révén biztosítsa, hogy az általa kezelt adatokat csak azon munkatársai ismerjék meg, akiknek munkaköréhez az adott személyes adat kapcsolódik, például az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait a HR terület, valamint a pozíciót meghirdető szakterület munkatársai és vezetői ismerhetik meg. 

Kiknek továbbíthatja a Devecseri Agrokémiai Kft a személyes adatokat? 

Adattovábbításra alapvetően jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, jellemzően hatósági 

megkeresés megválaszolása vagy adatszolgáltatás a közigazgatási, illetve nyomozó hatóságoknak (pl. EKÁER adatszolgáltatások, rendőrhatósági megkeresések). 

A Devecseri Agrokémiai Kft a hatékonyabb munkaszervezés érdekében bizonyos tevékenységeket más szolgáltató igénybe vételével végez (kiszervezés). A Devecseri Agrokémiai Kft ezen tevékenységet végző partnereinek is továbbíthatja a kiszervezés tárgyához kapcsolódó személyes adatokat. A Devecseri Agrokémiai Kft az alábbi esetekben vesz igénybe további szolgáltatót: 

- Anyavállalat: Agrofert A.S. (14900 Praha, Pyselská 2327/2., Cseh Köztársaság) 

- Informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése: Agrofert AS (14900 Praha, Pyselská 2327/2., Cseh Köztársaság), 

- iSolutions Informatikai Kft (2040 Budaőrs, Baross u. 89.) 

- Őrzésvédelem: Gál László EV (8445 Csehbánya, Újtelep út 41.) 

- Munkavédelem: Bélafi Mihály EV (8460 Devecser, Virágzó u. 21.) 

- Marketing: BITNET Group Kft (1192 Budapest, Pannónia út 14.) 

- Növénybiztosítás: Groupama Biztosító Zrt (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) 

- Követelés biztosítás: Coface Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Váci út 45. H épület 7. emelet) - GPS rendszer: GPSmart Kft (1213 Budapest, Juharos u. 29.), i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft (1143 

Budapest, Hungária köz 5.) - Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6) 

- Egyéb, adott egyedi ügylethez igénybe vett teljesítési segédek (futárszolgálatok, csomagküldő szolgáltatók, fuvarozók) 

Bizonyos esetekben a Devecseri Agrokémiai Kft a vele együttműködő ügyvédi irodának, illetve megbízott ügyvédnek (JUDr Vojtech Agner európai közösségi jogász, Grösslingova 63, 811 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság, 1062 Budapest, Bajza u. 24., Agner & Partners S.R.O., 9024 Győr, Közép u. 16.) is továbbíthat személyes adatokat, például egy szerződés előkészítése körében, vagy egy esetleges jogvita során. Ebben az esetben az ügyvédi iroda, illetve megbízott ügyvéd a vonatkozó jogszabályoknak (különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) megfelelően köteles az átadott adatokat kezelni. 

Abban az esetben, amennyiben a Devecseri Agrokémiai Kft beszállítójának, vagy a Devecseri Agrokémiai Kft által megbízott szolgáltatást végző harmadik személynek (például fuvarozó, csomagküldő szolgálat) címzett hatósági vagy rendőrségi megkeresés, felhívás, vagy határozat teljesítése érdekében szükséges adat a Devecseri Agrokémiai Kft adattovábbítása nélkül 

nem teljesíthető, úgy a Devecseri Agrokémiai Kft személyes adatot továbbíthat a megkeresés, felhívás címzettjének, illetve a határozat kötelezettjének, aki a vonatkozó jogszabályok betartásával a felek közötti jogviszonyt megalapozó szerződés rendelkezéseinek, illetve a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles az átadott adatokat kezelni. 

Egyéb, jogszabályban nem szabályozott esetekben, amikor harmadik személy részére történő adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről való előzetes tájékoztatást követően kerül sor. 

Adatbiztonság a Devecseri Agrokémiai Kft-nél 

A Devecseri Agrokémiai Kft nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatok kockázatarányos védettsége biztosított legyen, azaz ne következzen be az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). A Devecseri Agrokémiai Kft rendelkezik azokkal, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel, amelyek az adatvédelmi incidensek bekövetkezésének esélyét kockázatarányosan csökkentik (vírusvédelem, informatikai határvédelem, jogosultságkezelés, operációs rendszer rendszeres frissítése stb.). 

Amennyiben mindezek ellenére mégis adatvédelmi incidens következik be, a Devecseri Agrokémiai Kft rendelkezik belső adatvédelmi szabályozással, amely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletszabályok körében meghatározza az incidensek kivizsgálásának, az adatvédelmi megbízott bevonásának, az érintettek és a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósága (Hatóság) értesítésének, valamint az incidensek dokumentálásának, késedelem nélküli kezelésének módját is. 

A Devecseri Agrokémiai Kft a kiszervezett tevékenységek körében olyan partnerekkel működik együtt, akik a birtokukba jutott személyes adatok biztonságát szerződésben garantálják. A kiszervezett tevékenységet végző partnerek kiválasztásakor szempont, hogy az adatok biztonságát tekintve a partner megfelelő garanciákat nyújtson. 

A Devecseri Agrokémiai Kft a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat is szigorú fizikai biztonsági feltételek betartása mellett kezeli. A papír alapú dokumentumok megsemmisítése helyreállíthatatlan módon történik. 

A Devecseri Agrokémiai Kft munkatársai adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi oktatás révén biztosítja, ezzel is elősegítve az – informatikai vagy nem informatikai jellegű – adatvédelmi incidensek megelőzését és megfelelő kezelését. 

Mit tehet, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban? 

A Devecseri Agrokémiai Kft adatvédelmi megbízottat jelölt ki: 

Név: Hekeléné Szabó Éva 

Cím: Devecseri Agrokémiai Kft 8460 Devecser, Vasút u. 37. 

Email-cím: agrokemia@devagro.hu 

Önnek – a Tájékoztatóban részletezettek szerint – joga van a Devecseri Agrokémiai Kft-től kérni, hogy az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerhesse, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérje. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban a Devecseri Agrokémiai Kft részéről sérelem érte, Ön panaszt tehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 • Személyesen, vagy postai úton: Devecseri Agrokémiai Kft (8460 Devecser, Vasút u. 37.) 
 • Elektronikusan: agrokemia@devagro.hu 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az Önnek joga van a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák. 

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként a Devecseri Agrokémiai Kft-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni. 

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége 

Jelen adatkezelési tájékoztatót – honlapunkon kívül – megtekintheti bármely telephelyünk őrszolgálatán, vagy kérheti területi képviselőinktől, hogy a tájékoztatót papír alapon bocsássa az Ön rendelkezésére. 

Kapcsolat

  Legutóbbi bejegyzéseink

  • Értesítés beolvadásról
   Kategória: Hírek
   Értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Devecseri […]
  • Kondíciós lista
   Kategória: Hírek
   Szárítási, tisztítási és tárolási díjakat tartalmazó kondíciós listánk 2019. október 1-től megváltozott! […]
  • Göngyöleg begyűjtés
   Kategória: Hasznos tudnivalók
   Növényvédőszeres göngyölegek visszavételével kapcsolatos információk. […]